להתאמה אישית אונליין ורכישה - התקשרי עכשיו! 03-9155683

ביטול עסקה

ביטולי עסקה יהיו כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הצרכן" או "החוק")בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף זה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.

הזכות לביטול ו/או שינוי עסקה עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד (גם במידה שהלקוח הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הוא הנמען למשלוח).

אופן ביטול עסקה. ביטול עסקה ייעשה באמצעות מתן הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול"):
(א) בדוא"ל לכתובת support@gigi.co.il ;
(ב) פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר באמצעות שליחת הודעה מתוך חשבון המשתמש באתר;
(ג) פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר במוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר;
(ד) משלוח דואר רשום לכתובת בית העסק: שחם 30 פתח תקווה ת.ד: 7040;

מועדים ותנאי ביטול עסקה-כללי

כל לקוח רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים הבאים:

– ברכישת מוצר בתוך 14 (ארבעה עשר) יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם, והכל ע"י מסירת הודעה לבית העסק בערוצים המפורטים לעיל, ובמקרה כזה ישיב בית העסק לידי הלקוח את התמורה ששילם בגין המוצר, בית העסק יהיה רשאי לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך ביניהם.

– במסירת הודעת הביטול לבית העסק על ידי הלקוח, על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ובמידה והודעת הביטול תבוצע באמצעות הטלפון, ימסור הלקוח פרט מזהה נוסף, 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האלטרנטיבי באמצעותו בוצעה העסקה שבגינה נמסרה הודעת הביטול.

– לקוח שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 (להלן: "אדם עם מוגבלות") או מי שמלאו לו 65 שנים (להלן: "אזרח ותיק") או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה (להלן: "עולה חדש") יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין בית העסק ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כאמור הלקוח יודיע על כך לבית העסק ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין.

– ביקש לקוח שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה כאמור לעיל, יהא רשאי בית העסק לדרוש מאותו לקוח להציג תעודה המוכיחה שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש.

– בוטלה עסקה על-ידי לקוח שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש על-ידי מסירת הודעה לבית העסק בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, כאמור, ישיב בית העסק לידי אותו לקוח את התמורה ששילם בגין המוצר, ובית העסק יהיה רשאי לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 ש"ח.

– על אף האמור, בית העסק לא יגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של בית העסק כלפי הלקוח בקשר עם העסקה. במקרה כאמור הלקוח יודיע על כך לבית העסק ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין וכאמור להלן בתנאים אלה. בכל מקרה של ביטול והחזרה מכל סוג שהוא, המוצרים יוחזרו לבית העסק על ידי הלקוח באריזתם המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא, במצב תקין ומבלי שנעשה בהם שימוש כלשהו. בית העסק הוא זה שיכריע על פי שיקול דעתו אם המוצר שהוחזר עומד בתנאים הנ"ל. לא ניתן להחזיר מוצר מבלי שהוחזרו כל חלקיו (אם מדובר בסט / מארז).

– על אף האמור לעיל, הזכות לביטול כמפורט בסעיף זה לא תחול במקרים המנויים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה, ללא הגבלה, עסקאות לרכישת טובין פסידים, ו/או טובין שבעקבותיהן הטובין יוצרו במיוחד בעבור המשתמש ו/או טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית.

– ככל שמדובר בעסקה שהיא "עסקה מתמשכת" (קרי, עסקה לרכישה של טובין או שירותים באופן מתמשך, כפי שמוגדר בחוק הגנת הצרכן), החוזה יסתיים בתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת ביטול כאמור לעיל או כאמור בחוק (ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום, בתוך 6 ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח), והכל אם לא נקב הלקוח במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול. במועד הביטול כמפורט לעיל, יפסיק העוסק את הספקת הטובין או השירותים, ולא יחייב את הלקוח בתשלומים בעד טובין או שירותים שניתנו לאחר מועד הביטול.

ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה

– על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

– במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים, או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע כל כך, למוקד שירות הלקוחות בהקדם, ויהיה רשאי להחזיר את המוצרים בהתאם לאמור להלן. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את השלמת/ החלפת/ החזרת המוצרים ו/או את החיוב ו/או את הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו.

תוצאות נוספות של ביטול עסקה

– במקרה של ביטול ההזמנה לפני מועד האספקה המתוכנן, כאמור לעיל, יחזיר בית העסק את הסכום ששולם על ידי הלקוח וישלח לכתובת הדוא"ל של הלקוח המוזנת באתר את הודעת הזיכוי. ההחזר הכספי שיינתן על ידי בית העסק בגין ביטול עסקה כאמור, יועבר לכרטיס האשראי או אמצעי התשלום האלטרנטיבי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה.

– במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה/הטבה, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/ הטבה.

– במקרה בו של ביטול העסקה לאחר קבלת המוצר, נשוא ביטול העסקה, יחזיר הלקוח את המוצר באמצעות דואר ישראל.

– במקרה של ביטול עסקה לאחר קבלת המשלוח, הלקוח לא יהא זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על-ידו, כלל ששולמו.

דילוג לתוכן